ای کاش

کاش میشد غم دل را بر روی کاغذ نوشت تا دیگر پر از غم نباشد ولی هیچ کس انرا نمی فهمد و از ان خبر نداردجز خدا غمی که تا پایان زندگی با ماست .چگونه میتوان گریه ی دل را بیان کرد ،پگونه میتوان دل شکسته را ترمیم کرد دلی که همیشه باید حسرت بخورد و همیشه باید بسوزد ،سوختنی که هیچ گاه کسی انرا نمیتوانند بفهمد....

کاش دل نبود تا همیشه خود اشک را بر چشمانمان جاری میکردیم کاش میشد.....

                            

        kash*

/ 0 نظر / 60 بازدید