گل سرخ

به گل سرخ قسم باور من عشق است

                        باطن من عشق است

                         ظاهر من عشق است

انچه دل دار نشانده بر لب من مهر است

                                  انچه معشوق نهاده بر سر من عشق است

/ 0 نظر / 14 بازدید