سهراب

شاید انروز که سهراب نوشت تاشقایق هست زندگی باید کرد

خبراز دل پر درد گل یاس نداشت باید این طورنوشت

هر گلی هم باشی چه شقایق چه گل پیچک و یاس

زندگی اجباریست لاجرم باید زیستتشویق

/ 3 نظر / 16 بازدید
هانیه

قشنگ بود